Pomoc materialna

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156. j.t. ze zm.);

 2. projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;

 3. projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

CEL PROGRAMU

Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, w tym podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2016 ROKU

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadającychorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156. j.t., ze zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

- klas VI szkół podstawowych,

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

- klas I-III i VI szkół podstawowych.

mgr Anna Rózga

mgr Agnieszka Głowacka